مسابقه ادبستان کسا

برندگان ۲۰ میلیون ریالی

*خانم هاجر موسوی

*خانم الهام فتایی

 

برندگان ۵ میلیون ریالی

*خانم نسرین سادات حیدری

*خانم فاطمه شریعت

*خانم نسرین گذازندها

*خانم نگین محمد زمانی

*خانم نسرین الوندی

*خانم بتول رضایی

*خانم راضیه فتائی

*آقای علی صفایی شیخ آبادی

*خانم معصومه ترک

*خانم مهتاب جمشیدی

*آقای امیرحسین چمنی

*آقای محمدرضا فرهادی